Vuasanco
Ứng dụng xem bóng đá miễn phí

Quét QR để tải APK

Vua Sân Cỏ

Tải ngay APK

Quét QR để tải IOS

Vua Sân Cỏ

Tải ngay IOS

Hướng dẫn cài đặt
  • IOS
  • Android
1

Cài đặt

2

Cài đặt chung

3

Quản Lý Thiết Bị

4

Tin Cậy Ứng Dụng

1

Cài đặt

2

Tìm
“Không Xác Định”

3

Chọn ứng dụng

4

Cho phép cài đặt

SCROLL DOWN

Vua Sân Cỏ
Vua Sân Cỏ

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT APP

B1: Vào cài đặt
B2: Tìm "Không xác định"
B3: Chọn ứng dụng
B4: Cho phép cài đặt

Vua Sân Cỏ

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT APP

B1: Vào cài đặt
B2: Cài đặt chung
B3: Quản lý thiết bị
B4: Tin cậy ứng dụng